Nákupný košík je prázdny - Votre panier est vide

0 položiek - articles
Spolu - Total:
0,00 €
Vstúpiť - Entrer
0 položiek - articles (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek - articles) vstúpiť do košíka - panier

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Ing. Branislav Ondrejka

Hajná Nová Ves 136

956 03 Hajná Nová Ves

SLOVENSKO

 

IČO:37285076

Okresný úrad Topoľčany číslo živnostenského registra: 406-6918

DIČ: 1020450178

IČ DPH: SK1020450178

 

Telefón: 00421 903 226 729

E-mail: bondrejka@gmail.com

Web: www.renault4cv.eu

E-shop: www.shop.renault4cv.eu

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A

Staničná 9

950 50 Nitra 1 


odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024 
e-mail: nr@soi.sk

 

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Branislav Ondrejka so sídlom Hajná Nová Ves 136, 956 03 Hajná Nová Ves, IČO: 37285076, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Topoľčany číslo živnostenského registra: 406-6918, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.shop.renault4cv.eu  medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.shop.renault4cv.eu.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. 


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade ak tovar nebol už odoslaný. 


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
- v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 - kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na vlastné náklady na našu adresu uvedenú v bode 9 a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný 
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet alebo na adresu a  to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované a nepreberieme ich.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

K tovaru priložte vyplnený formulár na vrátenie tovaru.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.


5.2 Ceny dopravy sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť len v EUR.


6. Cena dopravy

6.1 Cena dopravy je uvedená vrátane DPH - viď záložku Doprava v hornom menu. 

 

6.2 Pri osobnom odbere sa účtuje len cena tovaru.


6.3 Cena dopravy pre zásielky nad 50 kg v rámci SR bude stanovená individuálne. 

 

Cena dopravy pre zásielky mimo Slovenska a na územie členských štátov Európskej únie bude taktiež stanovená individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim, Cena dopravy závisí od hmotnosti tovaru a miesta dodania. 

 7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu kupujúceho na bankový účet predávajúceho na základe predfaktúry.

Pri tovare dodávanom mimo územie SR je požadovaná platba vopred na základe predfaktúry.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru kuriérovi pri doručení vrámci SR.

 

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. 

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty a prepravných spoločností Geis Parcel SK s.r.o. a DPD  na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na adrese Hajná Nová Ves 136, po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky, po dohode aj mimo územie Slovenskej repupliky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho Ing. Branislava Ondrejku a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému  zakúpenému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru odporúčame kupujúci skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný 
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

O reklamácii nás môžete informovať osobne, e-mailom, alebo poštou, je potrebné vyplniť reklamačný formulár.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný odoslať na vlastné náklady za vyššie uvedených podmienok na túto adresu:

 

Ing. Branislav Ondrejka

Hajná Nová Ves 136

956 03 Hajná Nová Ves

SLOVENSKO

 

9.5 Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.shop.renault4cv.eu

10.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.shop.renault4cv.eu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.


11. Ochrana osobných údajov


Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

   

Copyright 2016 - 2024 © www.shop.renault4cv.eu